Make your own free website on Tripod.com

รายวิชาที่เรียน

ภาคการศึกษาปลาย

วัน

เวลา

รายวิชา

ห้องเรียน

อ.สอน

รหัสวิชา

จ.

09.00

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ห้องคณบดี

อ.ประหยัด

355512

อ.

09.00

การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

ED1214

อ.สุวัฒน์

355513

อ.

13.00

ระเบียบวิธีวิจัย

ED2102/1

อ.เกษม

366513

พ.

13.00

วิทยานิพนธ์

ED2214

อ.สุภาณี

355599