Make your own free website on Tripod.com

ประสบการณ์การทำงาน

 

ที่

งานที่ทำ

หมายเหตุ

1

สอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2536-2538

2

สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

2536-2538

3

เป็นผู้ดำเนินงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดวังผา จ.ตาก

2539

4

สอนคอมพิวเตอร์ ในร้านสอนคอม ฯ พิริยะอุตรดิตถ์คอม

2539

5

ทำงานเป็นเลขานุการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุตรดิตถ์

2539-2541

6

เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดสวนดอก เชียงใหม่

2540-2544

7

เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกบาลี-นักธรรม วัดสวนดอก

2541-2543

8

เป็นคณะกรรมการนิสิต มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

2541-2543

9

สอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2541-2544

10

เป็นครูใหญ่แผนกบาลี-นักธรรม วัดสวนดอก

2544

11

เป็นที่ปรึกษาครูใหญ่แผนกบาลี-นักธรรม วัดสวนดอก

2545

12

สอนคอมพิวเตอร์ช่วยอาจารย์ในโรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง

2545-2546

13
เป็นผู้ริเริ่ม และจัดโครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน วัดจูงนาง
2547

 14

เป็นผู้จัดโครงการบวชชีพราหมณ์ทุกวันสำคัญทางศาสนาวัดจูงนาง

 2547 เป็นต้นไป