Make your own free website on Tripod.com

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบ

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านวังผา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

2532

เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ไม่ได้เรียนอะไรจนย้ายเข้ากรุงเทพ

2532-2534

นักธรรมชั้นตรี

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2534

นักธรรมชั้นโท

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2536

เปรียญธรรม 1-2

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2536

นักธรรมชั้นเอก

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2537

เปรียญธรรม 3 ประโยค

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2537

เปรียญธรรม 4 ประโยค

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2538

เปรียญธรรม 5 ประโยค

วัดศาลาแดง เขตภาษีเจริญ กทม.

2540

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ก.ศ.น.ลับแลวิทยาคม จ.อุตรดิตถ์

2541

เปรียญธรรม 6 ประโยค

วัดสวนดอก เชียงใหม่

2544

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

วัดสวนดอก เชียงใหม่

2544

ปฏิบัติศาสนกิจวัดหมื่นเงินกอง เชียงใหม่ 1 ปี

2545

จบปริญญาตรี ปรัชญา

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่

2546

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก