Make your own free website on Tripod.com

ข้อสอบ 100 ข้อ วิชาพระพุทธศาสนา ม.2


ข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒


.   วรรณคดีเรื่องใดที่มิได้มีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา (A)

          . มหาชาติคำหลวง             . สามัคคีเภทคำฉันท์

          . ไตรภูมิพระร่วง              . พระอภัยมณี                                                                                                     

.   บุคคลในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด (E)

ก.       ใบเตยกล่าวว่าวรรณกรรมไทยทุกเรื่องมีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา

ข.       ใบตาลกล่าวว่าวรรณกรรมไทยมีบ่อเกิดมาพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

ค.       ใบตองกล่าวว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้นำภาษาบาลีเข้ามาในประเทศไทย

ง.        ใบตาดกล่าวว่าวรรณกรรมด้านภาษาและศิลปะเท่านั้นที่ได้รับมาจากพระพุทธศาสนา

.   ข้อใดไม่สัมพันธ์กับคุณประโยชน์ของความอดทนตามหลักพระพุทธศาสนา (D)

ก.       ความอดทนทำให้ร่ำรวย       

ข.       ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สงบสุข

          . ความอดทนห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน

          . ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์

.   แบบแผนที่ปฏิบัติกันมาช้านาน  เรียกว่าอะไร (B)

          . อารยธรรม                      . ศิลปะ

          . วัฒนธรรม                      . ประเพณี

.   “ น้อมกายเมื่อพบ  เคารพคุณครูใหญ่  มารยาทอ่อนหวานแบบไทย  ซึ่งใจน่ารักหนักหนา “   ข้อความต้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อคนไทยในด้านใด (C)

          . ภาษา                               . จิตใจ

          . ประเพณี                         . ศิลปะ  

.   ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของพรพุทธศาสนาที่มีต่อศิลปะของไทย (D)

          . ภาพพุทธประวัติ             . เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

          . ปราสาทหินพนมรุ้ง        . พระพุทธรูปสมัยสุโขไทย

.   ข้อใดไม่จัดเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (D)

          . เวียนเทียน                      . ตักบาตรเทโว

          . ถวายเทียนพรรษา           . ถวายสังฆทาน

.   ข้อใดชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (F)

ก.       ห้ามมิให้ภิกษุมีทาสไว้ใช้

ข.       ภิกษุเคารพกันตามอาวุโส

ค.       ภิกษุมีเสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัย

ง.        ห้ามภิกษุเบียดเบียนสัตว์

.   จิตใจที่ไร้ศาสนาเปรียบได้กับน้ำในข้อใด (D)

          . น้ำขุ่น                             . น้ำไหล

          . น้ำนิ่ง                              . น้ำเดือด

๑๐.  บุคคลใดได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศาสนา (D)

          . ผู้ที่มีฐานะดี                    . ผู้ที่ใจโอบอ้อมอารี

          . ผู้ที่มีหนังสือธรรมะมาก ง. ผู้ที่เกิดในตระกูลสูง

๑๑.  อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีอุปนิสัยขอองคนไทยในข้อใด  ที่มีผลให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น (D)

          . มีความอ่อนน้อมถ่อมตน          . มีความอดทน

          . ความรักในความเป็นอิสระ       . มีความเมตตากรุณา

๑๒.  การประกอบอาชีพในข้อใดจัดเป็นมิจฉาวณิชชา (C)

          . แดงขายถ่าน                   . เขียวขายลาบหมู

          . ม่วงขายสุราต่างประเทศ . ส้มขายยาตำราหลวง

๑๓.  คำกล่าวที่ว่า “พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ” คำกล่าวนี้ทำให้คนไทยมีอุปนิสัยอย่างไร (B)

          . อดทน                             . ซื่อสัตย์

          . เมตตากรุณา                    . เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๑๔.  บุคคลในข้อใดมิได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา (D)

          . สาโรจน์มีนิสัยโอบอ้อมอารี

          . สารีเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่

          . สารัชชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

          . สาลีรักสระชอบเปลี่ยนงานบ่อย ๆ

๑๕.  ข้อใดสรุปความหมายของประโยคต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด “ จิตกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่ทั่วเมืองไทย ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  ซึ่งถูกจัดทำขึ้นอย่างประณีตบรรจง “ (F)

          . ช่างไทยมีฝีมือมาก          . คนไทยชอบวาดพุทธประวัติ

          . คนไทยมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา

          . ภาพจิตกรรรมฝาผนังส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติ

๑๖.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด (E)

ก.       คนไทยเป็นคนที่รักความเป็นอิสระ

ข.       พระพุทธศาสนาสอนให้คนไทยรักอิสระ

ค.       ถ้านับถือพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนรักอิสระ

ง.        ถ้าคนไทยไม่นับถือศาสนาก็คงไม่รักอิสระ

๑๗.  คำกล่าวที่ว่า “ เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร“ คำกล่าวนี้สอนให้คนมีอุปนิสัยอย่างไร (B)

          . มีความอดทน                  . เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

          . รู้จักให้อภัย                     . มีความเมตตากรุณา

๑๘.  ปัจจุบันคนในสังคมมีนิสัยเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น น่าจะมีสาเหตุมาจากข้อใด (D)

ก.       ขาดวินัยในตนเอง 

ข.       ขาดการปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางศาสนา

ค.       ขาดความรับผิดชอบทางสังคม

ง.        ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๑๙.  ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคนที่เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพจะทำให้ได้รับผลในข้อใด (B)

ก.       เจริญด้วยลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข

ข.       เจริญด้วยอายุ   ลาภ  ยศ  สรรเสริญ

ค.       เจริญด้วยอายุ   วรรณะ  สุขะ  พละ

ง.        เจริญด้วยปัญญา  ศรัทธา  สมาธิ

๒๐.  บุคคลใดได้ชื่อว่ามีความอดทนตามหลักพระพุทธศาสนา (D)

ก.       พินิตไปนั่งจองที่เพื่อจะดูคอนเสิร์ตตั้งแต่ตีห้า

ข.       พิสุทธิ์ไม่โกรธที่เพื่อน ๆ ล้อว่าเป็นลูกคนเก็บขยะ

ค.       พิเชษฐ์นั่งลอกการบ้านเพื่อนตลอดคืนจนไม่ได้นอน

ง.        พิเศษอดอาหารเพื่อที่จะประท้วงที่แม่ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อน

๒๑.  ทุกข้อเกี่ยวข้องกับประวัติพระนางเขมาเถรี ยกเว้น ข้อใด (B)

ก.       ชักนำให้พระเจ้าพิมพิสารสนพระทัยในพระพุทธศาสนา

ข.       เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสาคละ

ค.       เป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร

ง.        ทรงหยิ่งในรูปสมบัติมาก

๒๒.  เหตุใดพระนางเจ้าเขมาจึงไม่ยอมเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (A)

ก.       ไม่เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้า

ข.       ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องโทษเกี่ยวกับร่างกาย

ค.       ทรงน้อยพระทัยที่พระสวามีเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าจนไม่เอาใจไส่พระนาง

ง.        ไม่ทรงพอพระทัยที่พระสวามีถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า

๒๓.  พระจ้าพิมพิสารใช้อุบายอย่างไร  จึงทำให้พระนางเขมาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ (A)

ก.       ทรงจ้างให้ไปฟังธรรม

ข.       ทรงรับสั่งให้นำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าแทนพระองค์

ค.       มอบให้เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของพระวิหารเวฬุวัน

ง.        ให้กวีแต่งเพลงพรรณนาความงามของพระวิหารเวฬุวันและขับให้พระนางฟัง

๒๔.  การกระทำในข้อใดที่ชี้ให้เห็นว่าพระนางเขมาเถรีมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง (F)

ก.       ทูลขอบวชเป็นภิกษุณี

ข.       ทรงแตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔

ค.       ชักนำพระสวามีเข้ามานับถือพระศาสนา

ง.        ถวายพระราชอุทยานให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า

๒๕.  พระนางเขมาเถรีได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้อยู่ตำแหน่งเดียวกับสาวกองค์ใด (D)

          . พระสารีบุตร                   . พระโมคคัลลานะ

          . พระอานนท์                    . พระมหากัสสปะ

๒๖.  ฉัตตปาณิอุบาสกเป็นชาวเมืองใด (A)

          . พาราณสี                         . ราชคฤห์

          . อุชเชนี                            . สาวัตถี

๒๗.  เหตุใดฉัตตปาณิอุบาสกจึงไม่ลุกขึ้นยืนรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล (B)

ก.       พระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ที่ไม่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม

ข.       เป็นการไม่ให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า

ค.       ถือตัวว่าเป็นอริยบุคคลระดับอนาคามี

ง.        ต้องการยั่วให้พระเจ้าปเสนทิโกศลกริ้ว


๒๘.  ถ้าฉัตตปาณิอุบาสกยอมเข้าไปสอนธรรมให้แก่พระนางมัลลิกา  และพระนางวาสภขันติยาแล้วน่าจะเกิดผลเสียแก่ใครมากที่สุด (D)

          . ฉัตตปาณิอุบาสก             . พระพุทธเจ้า

          . พระเจ้าปเสนทิโกศล      . พระนางมัลลิกา

๒๙.  พระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ทำหน้าที่สอนธรรมให้แก่พระนางมัลลิกา  และพระนางวาสภขันติยาคือใคร (B)

          . พระอานนท์                    . พระนางเขมาเถรี

          . พระสารีบุตร                   . พระนางปชาบดีโคตมี

๓๐.  ข้อใดชี้ให้เห็นว่าฉัตตปานิอุบาสกเป็นผู้ใคร่ในธรรมอย่างยิ่ง (D)

ก.       ไปฟังธรรมทุกวัน      

ข.       สอนธรรมแก่ผู้ที่ต้องการฟังทุกวัน

          . ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมอ ง. รักษาอุโบสถประจำ

๓๑. ปัจจัยที่ทำให้นางวิสาขาเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงคืออะไร (D)

ก.       ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้ ๗ ขวบ

ข.       ต้องตกไปอยู่ในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฐิ

ค.       บิดามารดานับถือพระพุทธศาสนา        . นับถือตามสามี

๓๒.  “ มิคารมาตา“ หมายถึงใคร  (B)

          . มารดาของปุณณวัฒนกุมาร      . มารดาของมิคารเศรษฐี

          . นางวิสาขา                                . นางสุมนา

๓๓.  นางวิสาขามีคุณสมบัติของเบญจกัลยาณี  ข้อใดกล่าวถึงความงดงามทั้ง    ประการได้ถูกต้องมากที่สุด (A)

ก.       ผมงาม  ตางาม  ฟันงาม  ผิวงาม  วัยงาม

ข.       ผมงาม  ผิวงาม  จมูกงาม  วัยงาม  ฟันงาม

ค.       ผมงาม  เหงือกงาม  ฟันงาม  ผิวงาม  วัยงาม

ง.        ผมงาม  ฟันงาม  เหงือกงาม  วัยงาม  ผิวงาม 

๓๔.  นางวิสาขาได้รับยกย่องมีเป็นเอตทัคคะในด้านใด (B)

          . มีปัญญามาก                   . การสอนธรรม

          . ถวายทาน                        . มีความเพียร

๓๕.  พระนางเขมาเถรีจัดเป็นผู้มีจริตในข้อใด (D)

          . โทสจริต                          . โมหจริต

          . วิตกจริต                          . ราคจริต

๓๖.  พุทธศาสนิกท่านใดที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่างจากคนอื่น D

          . พระเจ้าปเสนทิโกศล      . พระเจ้าพิมพิสาร

          . นางวิสาขา                      . อนาถบิณฑิกเศรษฐี

๓๗. ข้อที่ว่า “ไฟในอย่านำออก” ในโอวาส ๑๐ หมายความว่าอย่างไร (D)

ก.       อย่านำความไม่ดีภายในครอบครัวไปเล่าให้คนภายนอกฟัง

ข.       อย่านำคำที่คนอื่นนินทาครอบครัวมาเล่าสู่กันฟัง

ค.       อย่าขับไล่ไสส่งคนในบ้านออกไปนอกบ้าน

ง.        อย่าชักชวนคนนอกบ้านเข้ามาอยู่ในบ้าน

๓๘.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในพร ๘ ประการที่พระพุทธเจ้าประทานให้แก่นางวิสาขา (B)

ก.       ขอถวายยาแก่ภิกษุ      . ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุ

          . ขอถวายอาหารแก่ภิกษุ

          . ขอถวายยาคูแก่พระภิกษุเป็นประจำ

๓๙.  ผู้ที่สามารถยืนยันได้ว่าฉัตตปาณิอุปาสกผู้รู้กาลเทศะคือใคร (E)

ก.       พระพุทธเจ้า  พระสารีบุตร

ข.       พระพุทธเจ้า  พระเจ้าเสนทิโกศล

ค.       พระพุทธเจ้าพระอานนท์

ง.        พระเจ้าเสนทิโกศล  พระมเหสีทั้งสอง

๔๐.  ข้อใดไม่ใช่ผลงานของนางวิสาขา (D)

ก.       ทูลขอพรให้หญิงได้เป็นภิกษุณี

ข.       ดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์

          . สร้างวัดถวาย                   . ไปวัดฟังธรรมทุกวัน

๔๑.  การที่นางวิสาขาทูลขอพร ๘ ประการจากพระพุทธเจ้า  แสดงไห้เห็นว่านางมีคุณธรรมที่ควรยกย่องในข้อใด (D)

          . มีคารวธรรม                    . มีส่วนช่วยปกป้องพระศาสนา

          . มีปัญญา                          . มีวิจารณญาณรอบคอบ

๔๒.  การกระทำในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่านางวิสาขาเป็นผู้มีกุศโลบายในการนำคนเข้าหาธรรมะ (E)

ก.       ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ภิกษุณีถูกกล่าวหาว่ามีครรภ์

ข.       ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน ๕๐๐ รูปทุกวัน

ค.       ชักนำมิคารเศรษฐีให้หันมานับถือพระพุทธศาสนา

ง.        ทูลขอพร ๘ ประการ

๔๓.  ในวัยเด็ก  นักเรียนควรปฏิบัติตนคุณธรรมของนางวิสาขาในข้อใดมากที่สุด (C)

          . มีคารวธรรม                    . มีปัญญา

          . มีความจริงใจต่อเพื่อน   . มีวิจารณญาณ

๔๔.  คุณธรรมของฉัตตปาณิอุบาสกข้อใด  ที่นักเรียนควรประพฤติตามอย่างมากที่สุด (C)

          . รักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ  . รู้จักกาลเทศะ         

          . หมั่นศึกษาหาความรู้       . ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

๔๕.  เหตุการณ์ในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระนางเขมาเถรีมีคุณธรรมด้านการมีปฏิญาณ (E)

ก.       แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔ ประการ

ข.       ตอบปัญหาที่ลึกซึ้งของพระเจ้าปเสนทิโกศลได้

ค.       บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังพระเทศนาเพียงครั้งเดียว

ง.        ทูลอ้อนวอนจนพระเจ้าพิมพิสารประทานให้บวชเป็นภิกษุณี

๔๖.  การกระทำเช่นใดที่ถือว่าฉัตตปาณิอุบาสกมีคุณธรรมด้านรู้จักการเทศะ (F)

ก.       ปฏิเสธที่จะรับเป็นครูสอนธรรมให้แก่พระมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล

ข.       แสดงความเคารพต่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทุกครั้งที่เข้าเฝ้า

ค.       ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวัน

ง.        รักษาอุโบสถศีลทุกวัน

๔๗.  ใครเป็นผู้ชี้แนะทางสว่างให้แก่พระนางเขมาเถรีให้เลิกหลงใหลในความงามของตน (A)

          . พระเจ้าพิมพิสาร            . พระพุทธเจ้า

          . พระสารีบุตร                   . พระอานนท์

๔๘.  กมลชนกเฉลียวฉลาดชอบช่วยเหลือเพื่อน  และคอยแนะนำให้เพื่อนทำแต่ความดี แสดงว่ากมลชนกมีคุณธรรมสอดคล้องกับใคร E

          . พระนางเขมาเถรี            . ฉัตตปาณิอุบาสก

          . นางวิสาขา                      . นางอุบลวรรณาเถรี

๔๙.  ในฐานที่นักเรียนยังเป็นเด็ก  นักเรียนควรปฏิบัติตนตามคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด (C)

          . ใจกว้างรับฟังเหตุผล      . มีวิจารณญาณรอบคอบ

          . มั่นคงในพระรัตนตรัย   . อ่อนน้อมถ่อมตน

๕๐.  จากการศึกษาประวัติพุทธสาวก  พุทธสาวิกา  และชาวพุทธตัวอย่าง  นักเรียนคิดว่าคุณธรรมพื้นฐานข้อใดที่นักเรียนได้พบในตัวของท่านเหล่านั้น (F)

          . ความอดทน                     . ความรับผิดชอบ

          . รู้จักแก้ปัญหาชีวิต           . รู้จักแสวงหาคุณค่าชีวิต

๕๑.  คำกล่าว “กรุณา” มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด (A)

ก.       ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 

ข.       ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

ค.       ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข

ง.        ความวางใจเป็นกลาง

๕๒.  การกระทำของบุคคลในข้อใดมีลักษณะสอดคล้องกับความหมายของ “เมตตา” มากที่สุด (D)

ก.       เพชรบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติ

ข.       ไพลินช่วยจูงคนตาบอดข้ามถนน

ค.       เพทายช่วยดับเพลิงที่กำลังไหม้โรงงาน

ง.        พลอยออกเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยอนาถา

๕๓.  คำว่า “ทุกข์” ในข้อใดจัดเป็นเจตสิกทุกข์  (D)

          . หมูป่วยเป็นมะเร็ง          . แมวทำแหวนเพชรหาย

          . แพะตายเพราะถูกรถชน

          . ไก่เป็นคนชรา  เวลาเดินต้องมีคนช่วยพยุง

๕๔.  สมพรไปรดน้ำขอพรอาจารย์สมบัติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แสดงว่าสมพรมีคุณธรรมข้อใด (C)

          . เมตตา                             . กรุณา

          . มุทิตา                              .  อุเบกขา

๕๕.  อุปสรรคที่ทำให้เราขาดคุณธรรมในข้อมุทิตาคืออะไร (D)

          . ความโลภ                        . ความโกรธ

          . ความตระหนี่                  . ความริษยา

๕๖.  สุภาษิตใดที่ช่วยเตือนให้เรามีอุเบกขา (B)

          . ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว        . น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

          . ช้าเป็นการนานเป็นคุณ 

          . พูดไปสองใบเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

๕๗.  คำว่า “สังคหะวัตถุ ๔ “ มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด (A)

ก.       หลักธรรมที่ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ

ข.       หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น

ค.       หลักธรรมสำคัญผู้ครองเรือน  . หลักธรรมที่ทำให้งาม

๕๘.  “การฝึกฝนตนเองหรือข่มใจตนเอง”  คือความหมายของคำใด (A)

          . สัจจะ                              . ทมะ

          . ขันติ                                . จาคะ


๕๙.  “ทางแห่งความเสื่อม” คือความหมายของคำใด (A)

            .  อบายมุข                          .  กิเลส

           .  มุขปาฐะ                       .  ตัณหา

๖๐.  คำว่า “จาคะ” มีความหมายสอดคล้องกับข้อใด (A)

          . ความจริงใจ                    . ความอดทน

          . ความเสียสละ                 . ความข่มใจ

๖๑.  เติมศักดิ์ใช้หลักอัตถจริยากับเพื่อน ๆ แสดงว่าเติมศักดิ์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร (D)

ก.       แบ่งปันสิ่งของให้แก่เพื่อน

ข.       พูดกับเพื่อนด้วยวาจาอ่อนหวาน

ค.       วางตัวให้เหมาะสมและเข้ากับเพื่อน ๆ ได้ดี

ง.        ช่วยเหลือเพื่อนทุกครั้งที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือ

๖๒.  ปราณีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้รีบนำไปส่งครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ  แสดงว่าปราณีมีคุณธรรมในข้อใด (C)

          . เมตตา                             . กรุณา

          . มุทิตา                              . อุเบกขา

๖๓.  ข้อใดมิใช่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ทาน (D)

          . ให้เมื่อจำเป็นต้องให้      . ให้แก่บุคคลที่ควรให้

          . ให้ในสิ่งที่ควรให้           . ให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์

๖๔.  การพูดในข้อใดมีความหมายตรงกับการพูดเพ้อเจ้อ (E)

          . มะนาวไม่มีน้ำ                . น้ำท้วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

          . ขวานผ่าซาก                    . ปากยื่นปากยาว

๖๕.  บุคคลใดกระทำความชั่วทางใจ (มโนทุจริต) (E)

ก.       ชีเปลือยผลักสุดสาครตกเหว

ข.       นางผีเสื้อสมุทรฆ่าพ่อแม่ของนางเงือก

ค.       อุศเรนคิดจะลักพาตัวนางสุวรรณมาลี

ง.        สินสมุทรชี้หน้าด่าประจารอุศเรน

๖๖.  พรหมวิหารธรรมเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในข้อใดมากที่สุด (C)

          . เพื่อนกับเพื่อน               . บิดามารดากับบุตร

          . สามีกับภรรยา                 . นายจ้างกับลูกจ้าง

๖๗.  การกระทำในข้อใดจัดเป็น “เวยยาวัจจะ” (D)

ก.       น้อยหน่าชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัด

ข.       ลำไยไปร่วมงานศพคุณพ่อเพื่อน

ค.       แอปเปิ้ลช่วยขุดลอกคลองหน้าโรงเรียน

ง.        ลิ้นจี่ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียน

๖๘.  ข้อใดมิใช่โทษของการเป็นนักเลงการพนัน (B)

          . เสียทรัพย์                       . ขาดความเชื่อถือ

          . เพื่อนฝูงดูหมิ่น               . บั่นทอนกำลังสติปัญญา

๖๙.  บุคคลในข้อใดมีความชั่วน้อยที่สุด (D)

ก.       นายทองดื่มเหล้าทุกครั้งที่ไปงานเลี้ยง

ข.       นายเงินชอบหลอกขายยาปลอม

ค.       นายนาคชอบไล่ตีต่อยคนอื่น ๆ

ง.        นายเพชรเล่นไพ่ทุกวันอาทิตย์

๗๐.  นายนิคมบริจาคเงินสร้างตึกสยามมินทร์โดยไม่ประสงค์จะออกนาม  แสดงว่านายนิคมได้นำหลักฆารวาสธรรม ๔ ข้อใดไปปฏิบัติ C

          . สัจจะ                              . ทะมะ

          . ขันติ                                . จาคะ

๗๑.  ปรีชาออกเที่ยวทุกคืน  เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ แสกงว่าปรีชาเป็นคนอย่าไร (D)

          . เป็นนักเลงสุรา               . เป็นนักเลงหญิง

          . เป็นนักเลงการพนัน       . เป็นนักเลงหัวไม้

๗๒.  การหมกมุ่นอบายมุขในข้อใดจะทำให้ฐานะยากจนเร็วที่สุด (E)

ก.       เป็นนักเลงหญิง  นักเลงสุรา

ข.       เป็นนักเลงสุรา  นักเลงการพนัน

ค.       เป็นนักเลงการพนัน  คบคนชั่ว

ง.        เป็นนักเลงหญิง  คบคนชั่ว

๗๓.  คุณธรรม ๔ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยตรงกับหลักธรรมหมวคใด (C)

          . พรหมวิหาร                 . ฆารวาสธรรม 

          . สังคหะวัตถุ                 . อิทธิบาท ๔

๗๔.  การขาดความจริงใจต่อสิ่งใดที่จะเป็นช่องทางให้ขาดความจริงใจต่อสิ่งอื่น ๆ ตามไปด้วย (E)

          . ตนเอง                             . บุคคลอื่น

          . หน้าที่การงาน                 . ประเทศชาติ

๗๕.  คนที่ทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอ้างว่าร้อนไปหนาวไป  งานยากเกินความสามารถจัดเป็นผู้ที่ขาดความอดทนในข้อใด (D)

          . อดทนต่อความทุกข์        . อดทนต่อความลำบาก

          . ทนต่อความไม่พอใจ      . อดทนต่ออำนาจกิเลส

๗๖.  ลูกเสือที่ปฏิญาณตนว่า “เสียชื่ออย่าเสียสัตย์” และปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณ  แสดงว่าเป็นผู้ยึดมั่นในฆารวาสธรรมข้อใด (C)

          . สัจจะ                              . ทมะ

          . ขันติ                                . จาคะ

๗๗.  การกระทำในข้อใดได้ขื่อว่าเป็น “มโนสุจริต”  (D)

          . เว้นจากการทำลายชีวิต    . เว้นจากการฉ้อโกงทรัพย์

          . เว้นจากการพยาปาทปองรายผู้อื่น ง. เว้นจากการพูดเท็จ

๗๘.  การที่นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  มีสัมมาคารวะเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์ แสดงว่านักเรียนปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ข้อใด (C)

          . ทาน                                . ปิยวาจา

          . อัตถจริยา                        . สมานัตตตา

๗๙.  นักเรียนไม่เยาะเย้ยซ้ำเติมเพื่อนที่สอบตก  แต่ยังช่วยให้กำลังใจและหาทางช่วยเหลือเพื่อน  แสดงว่านักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในข้อใด (C)

          . เมตตา                             . กรุณา

          . มุทิตา                              . อุเบกขา

๘๐.  ลักษณะของบุคคลในข้อใดแสดงถึงการมีสัจจะ (E)

ก.       ปูไม่กล้าโกหกแม่เพราะกลัวแม่ทำโทษ

ข.       ปลาไม่กล้าโกหกแม่เพราะกลัวแม่จับได้

ค.       กุ้งไม่กล้าโกหกแม่เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

ง.        หมึกไม่กล้าโกหกแม่เพราะกลัวว่าจะจำเรื่องที่โกหกไม่ได้อาจจะถูกจับได้วันหลัง

๘๑. การปฏิบัติตนตามหลักฆราวาสธรรมข้อใดที่จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากความเสื่อมได้ (C)

          . สัจจะ                              . ทมะ

          . ขันติ                                . จาคะ

๘๒. หลักธรรมหมวดใดที่จะช่วยให้สังคมโลกมีแต่สันติสุข  (B)

          . พรหมวิหาร ๔                . ฆราวาสธรรม ๔

          . สังคหวัตถุ ๔                   . อบายมุข ๔

๘๓. การรณรงค์ให้ชาวไทยเข้าใจและเห็นความสำคัญของหลักธรรมหมวดใด ที่จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องโลกเอดส์ได้ (C)

          . พรหมวิหาร ๔                . ฆราวาสธรรม ๔

          . สังคหวัตถุ ๔                   . อบายมุข ๔

๘๔. ข้อใดมิใช่คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ (B)

ก.       เป็นที่รักใครยกย่องนับถือของคนทั่วไป             

ข.       ช่วยให้หมู่คณะมีความสามัคคี

ค.       เข้าร่วมสมาคมกับผู้อื่นได้ง่าย

ง.        หลีกเลี่ยงจากความเสื่อมได้

๘๕. ผู้ศึกษาหลักธรรมจนเข้าใจ จะได้รับประโยชน์ตามข้อใด (B)

          . พัฒนาตนเอง                  . พัฒนาสังคม

          . พัฒนาประเทศ               . พัฒนาสังคมโลก

๘๖. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการละเว้นอบายมุข (A)

          . รู้จักละวางความชั่ว          . ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ

          . มีพลานามัยสมบูรณ์ สติปัญญาไม่เสื่อมถอย

          . เป็นผู้มองการณ์ไกล และพิจารณาชีวิตได้อย่างมีเหตุผล

๘๗. ถ้าการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมเปรียบเสมือนกับการเดินทาง สังคหวัตถุ ๔ น่าจะเปรียบได้กับสิ่งใด (E)

          . ถนน                               . แผนที่

          . พาหนะ                           . เข็มทิศ

๘๘. โครงการแด่น้องผู้หิวโหย เกิดขึ้นเพราะผู้ริเริ่มโครงการยึดมั่นในหลักธรรมข้อใด (D)

          . ทาน                                . ปิยวาจา

          . อัตถจริยา                        . สมานัตตตา

๘๙. ในวัยเด็ก นักเรียนจะต้องละเว้นอบายมุขข้อใดเป็นลำดับแรก จึงจะทำให้นักเรียนรอดพ้นจากความเสื่อม (C)

          . เที่ยวผู้หญิง                     . ชอบดื่มสุรา

          . ติดการพนัน                    . คบคนชั่วเป็นมิตร

๙๐. รัฐบาลไทยส่งข้าวไปช่วยบรรเทาความอดอยากให้แก่ชาวเอธิโอเปีย แสดงว่า ผู้นำรัฐบาลเล็งเห็นคุณประโยชน์ของคุณธรรมข้อใด C

          . เมตตา                             . กรุณา

          . มุทิตา                              . อุเบกขา

๙๑. คำว่า “พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี” มีความหมายตรงกับข้อใด (B)

          . ปฏิบัติตามประเพณี        . ปฏิบัติตามหลักมรรคมีองค์ ๘

          . ปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

          . ปฏิบัติโดยมุ่งธรรมวินัย


๙๒. เหตุใดจึงกล่าวว่า พระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ (B)

          . เป็นผู้ปฏิบัติดี                  . เป็นผู้มีคุณอย่างยิ่ง

          . เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล      . เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส

๙๓. พระสงฆ์ในข้อใดจัดเป็นอุชุปฏิปันโน (A)

          . ปฏิบัติดี                           . ปฏิบัติตรง

          . ปฏิบัติเป็นธรรม             . ปฏิบัติชอบ

๙๔. เหตุใดพระสงฆ์จึงจำเป็นต้องปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบ (D)

          . เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น         . มิให้ถูกตำหนิ

          . จะได้บุญมา                    . สร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น

๙๕. พระสงฆ์มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาในแง่ใดมากที่สุด (B)

          . สั่งสอนชาวบ้าน              . สืบทอดพระพุทธศาสนา

          . ประกอบพิธีกรรม           . ดูแลรักษาศาสนสถาน

๙๖. สถาบันสงฆ์จะมั่นคงมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ (D)

ก.       ศรัทธาของประชาชน 

ข.       การควบคุมดูแลของมหาเถรสมาคม

          . การปฏิบัติตนของพระสงฆ์      . ความสนใจของรัฐบาล

 

 

๙๗. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการทำบุญที่ก่อให้เกิดกุศล (D)

ก.       วัตถุที่นำมาทำบุญต้องบริสุทธิ์

ข.    เจตนาของผู้ทำบุญต้องบริสุทธิ์

ค.    สถานที่ทำบุญต้องบริสุทธิ์

ง.     ผู้รับจะต้องมีศีลบริสุทธิ์

๙๘. พระสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การปาหุนะ ปาหุนะมีความหมายสอดคล้องกับข้อใด (B)

          . ของคำนับ . ของต้อนรับ

          . การแสดงความเคารพ               . การถวายทาน

๙๙. บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณที่ว่า “อนุตตรํ ปุญญกเขตตํ โลกสส” มีความหมายว่าอย่างไร  (F)

          . เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม    . เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ

          . เป็นผู้ควรแก่การทำบุญ             . เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

๑๐๐. ทานในข้อใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีผลมากกว่าทานที่บุคคลเจาะจงถวายแด่พระพุทธเจ้าเสียอีก (D)

          . วิทยาทาน                  . สังฆทาน

          . กฐินทาน                   . ไทยทาน


 

 

สมาชิกกลุ่ม

. พระมหาสมเด็จ                 ฐานวุฑโฒ

. พระนิเรศ                          ราวะรินทร์

. พระสมนึก                         ธมมวิสุทโธ

. พระพุทธ                           ดีดวงพันธ์              

. สามเณรเจษฎา                  กันทาเป็ง

. นายวีรศักดิ์                         ทองเก๋ง