Make your own free website on Tripod.com

สรุปการประชุม

สรุปการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗
       ระเบียบวาระการประชุม
       ประธานแจ้งให้ทราบ
       งานฉลองสมโภชหลวงพ่อขาว หลวงพ่อไซ่
       งานอุปสมบทนาคหมู่
       เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
       บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
                       
มติที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ทราบ
        - สมโภชหลวงพ่อขาว หลวงพ่อไซ่ o ให้เป็นงานสมโภชหลวงพ่อขาวจริง ๆ
อย่าให้เป็นงานแสวงโชคเกินไป
       - งานอุปสมบทนาคหมู่ o ให้ดำเนินการตามเดิม แบ่งนาคออกเป็นกลุ่มละ ๓
เพื่อสะดวกต่อการสวดญัตติ
       - เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง o ให้โยมสมเป็นผู้อธิบายรายละเอียด
       - บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
       o ถือเป็นปีแรกของวัดศรีรัตนาราม ที่ควรดำเนินให้มี และควรดำเนินการต่อไป
งานฉลองสมโภชหลวงพ่อขาว หลวงพ่อไซ่
       - กำหนดงานให้มีงาน ๒ วัน ๒ คืน คือวันที่ ๔-๕ เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ส่วนวัน
ที่ ๖ หลังจากอุปสมบทนาคหมู่เสร็จ ก็เป็นอันเสร็จงาน
       - มหรสพสมโภชมีลิเก, ภาพยนตร์, ลำวงย้อนยุค, เกมส์ล้วงไหพาโชค, เที่ยวทั่วไทย ฯ
       - สวดมนต์เย็นวันเปิดงานฯ (๔ มีนาคม ๒๕๔๗) มีบายศรีสัญลักษณ์พญานาคราช
       - เวียนเทียนคืนวันที่ ๕ วันมาฆะบูชา
       - ประดับไฟที่อุโบสถ เนื่องด้วยเป็นจุดเด่นของวัด
งานอุปสมบทนาคหมู่
       - รับสมัครผู้ประสงค์จะอุปสมบทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่พระเดชพระคุณพระโสภณ
รัตนาภรณ์ เจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
       - ค่าสมัครอุปสมบท ๕,๐๐๐ บาท (ผ้าไตรและอัฏฐบริขารทางวัดเป็นผู้จัดให้)
       - ให้ผู้จะอุปสมบทมาอยู่วัดก่อน ๗ วัน เพื่อซ้อมคำขานนาค
       - วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลาเช้าปลงผมนาค, แห่นาค, ทำขวัญนาค (เทศน์สอนนาค),
ถวายภัตตาหารเพล, รับประทานอาหารกลางวัน เวลาบ่าย แห่นาคเข้าอุปสมบทที่อุโบสถ
วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
       - ผ้านุ่งของนาค ให้เจ้าภาพเป็นผู้จัดหามาเอง
       - แตรวง, หมอทำขวัญ ทางวัดเป็นผู้จัดหามา
       - คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ใช้คณะกรรมชุดเก่าของปี ๔๖ เพิ่มเติมแก้ไขใหม่
       - หมู่ ๕ ของดเกมส์ล้วงไหพาโชค แต่จะรับเป็นผู้ดูแลรับฝากรถแทน
       - ชุดรักษาความปลอดภัย (โยมบุญสมดำเนินการแล้ว)
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
       - มีการติดต่อพระผู้เทศน์และราคาไว้เรียบร้อยแล้ว
       - ไม้เสียบผ้าป่า ได้ดำเนินการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
       - ให้จัดทำโปรชัวร์ประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติ
       - เทศน์ตอนมัทรีออกป่าหาผลไม้ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
       - เทศน์โดย พระอาจารย์ศรชัย วชิรญาโณ วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์, พระครู
พิลาศกิตติคุณ (พระอาจารย์บุญสม) วัดสว่างอารมณ์ จ.พิษณุโลก และทีมงาน
นักร้องนักแหล่จาก จ.อุทัยธานี นำโดย พรระพี ศรีเพ็ญ ดาราวิดีโอ ช่อง ๑๑ เป็น
มัทรี พร้อมคณะเป็น ชูชก ชาลี กัณหาชินา
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
       - ให้เปลี่ยนชื่อโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็น โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
       - การบรรพชาให้เริ่มวันที่ ๓ แล้วไปสึกวันที่ ๑๗ ตอนบ่าย เนื่องจากต้องการ
สามเณรเอามานั่งเรียงเป็นแถวให้ญาติโยมได้สรงน้ำกันในวันที่ ๑๖ เมษายน ด้วย
       - ให้สามเณรเดินขึ้นสะพานเป็นแถว จะเป็นระเบียบมากกว่าเดินข้ามถนน
เนื่องจากสามเณรมีจำนวนมาก รถอาจจะชนได้
       - ให้มีการเก็บภาพไว้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในปีต่อๆ ไป
       - การรับสมัคร ให้ญาติโยมพาลูกหลานไปมาติดต่อรับสมัครโดยตรงที่เจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาส หรือติดต่อสมัครได้ที่พระมหาสมเด็จ ฐานวุฑฺโฒ (เจ้าของโครงการ)
และคณะกรรมการวัดจูงนางทุกท่าน
       - หนังสือสวดมนต์แปล ดำเนินการจัดสร้างให้เป็นของวัดศรีรัตนาราม ในนาม
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
เล่มละ ๒๐ บาท
       - ค่าสมัครบรรพชา ๕๐๐ บาท
       - เปิดให้ญาติโยมได้รับเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปละ ๕๐๐ บาท
       - ให้สามเณรอบรมที่บนศาลาการเปรียญ ให้จำวัดที่ศาลารับรอง (ธมฺมกาโม)
       - ให้ส่งหนังสือช่วยประชาสัมพันธ์แก่โรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีวิทยุชุมชน
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานบรรพชาสามเณรให้
       - ขออนุมัติใช้เครื่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ เครื่อง จากโรงเรียนท่าทอง
พิทยาคม (ผ่านการอนุมัติแล้ว)