Make your own free website on Tripod.com

งานสั่งของอาจารย์

วิชาที่เรียน

งานสั่งอาจารย์สุวัฒน์

ที่

งานสั่ง, รายงาน

ผู้รับผิดชอบ

การออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ระดับชุมชนและทั่วไป

เบ็ญ

ระบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้

ฝน

การวางแผนงานกิจกรรมและบริการ,แหล่งการเรียนรู้

เต้

ระบบการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้

รี

ระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้

กุ๊ก

การบริหารเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้

พม.สมเด็จ


งานสั่งอาจารย์ประหยัด

ที่

งานสั่ง, รายงาน

ผู้รับผิดชอบ

ทฤษฎี หลักการ จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้(อักษร สี พื้น ภาพ เสียง)

สมเด็จ

การประเมินผล วัดผล เว็บไซต์

รี

แบบความคิดต่าง ๆ

ฝน