Make your own free website on Tripod.com

ประวัติหลวงพ่อเจ้าอาวาส เจ้าคณะจังหวัด

ประวัติพระโสภณรัตนาภรณ์

๑. พระโสภณรัตนาภรณ์ ฉายา ลวณรกโข อายุ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖ วิทยฐานะ น..เอก วัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

. ตำแหน่ง

            เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม    เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

. สถานะเดิม

            ชื่อ นารถ นามสกุล ศรีสวัสดิ์ เกิดวันพุธขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.. ๒๔๘๐ บ้านเลขที่-  หมู่ที่ ๑ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บิดาชื่อ นายนุ่ม ศรีสวัสดิ์ มารดาชื่อ นางแนบ ศรีสวัสดิ์

. การอุปสมบท

            อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระพิษณุบุราจารย์ (แพ พากุโล ป.. ) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ พระวรญาณมุนี (ฟ้อน ป.. ) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระราชรัตนมุนี (แช่ม  จนฺทาโภ ป.. ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

. วิทยฐานะ

            .. ๒๔๙๖ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดนาเมือง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๐๓ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดสุนรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

. การสังกัดวัด

            .. ๒๕๐๐ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

            .. ๒๕๐๑ วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๓๗ วัดกลางสุริยวงศ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๔๒ วัดศรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

. การสาธารณูปการภายในวัดศรีรัตนาราม

            .. ๒๕๔๓ บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิทรงไทยกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๓๕๓,๕๗๐ บาท และบูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิทรงไทย ๒ ชั้น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นเงิน ๒๒๕,๔๓๘ บาท

            .. ๒๕๔๔ บูรณะปฏิสังขรณ์หอระฆัง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท สร้างเมรุ ๒ เตาคู่ กว้าง ๕ เมตร ยาว              เป็นเงิน๔,๒๕๗,๘๑๕ บาท  สร้างศาลาทรงไทยชั้นเดี่ยว กว้าง ๑๐,๕ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๔๕๐,๔๗๐ บาท

            .. ๒๕๔๕

-          บูรณะวิหาร เป็นเงิน ๑๙๘,๘๗๕ บาท

-          สร้างห้องสุขา เป็นเงิน ๕๕,๖๙๐ บาท

-          สร้างถนนคอนกรีต ยาว ๑๕๐ เมตร เป็นเงิน ๒๕๕,๒๙๕ บาท

-          สร้างรูปภาพมหาเวสสันดรชาดก ๑๔ ภาพ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

-          บูรณะเสนาสนะ เป็นเงิน ๔๘,๔๓๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๑๒,๕๘๘ บาท

. การปกครองคณะสงฆ์

            .. ๒๕๐๕ เป็นเจ้าคณะตำบลวังอีทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าคณะตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๑๒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

            .. ๒๕๑๓ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ

            .. ๒๕๑๔ เป็นรักษาการเจ้าคณะอำเภอบางระกำ

            .. ๒๕๑๕ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางระกำ

            .. ๒๕๑๖ เป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ

            .. ๒๕๓๑ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๓๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางสุริยวงศ์

            .. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

            .. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

. สมณศักดิ์

            .. ๒๕๑๕ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ที่ “พระครูเขมากรบริรักษ์)

            .. ๒๕๒๐ เป็นพระสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

            .. ๒๕๒๘ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิศษ ในราชทินนามเดิม

            .. ๒๕๓๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระโสภณรัตนาภรณ์”