Make your own free website on Tripod.com

แผนผังการเรียน ป.โท ม.นเรศวร สาขาเทคโน&สื่อสาร

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

205500

ภาษาอังกฤาสำหรับระดับปริญญาโท

3(3-0)

355511

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขั้นสูง

3(3-0)

366511

ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา

3(3-0)

366515

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

3(3-0)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

355512

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน

3(3-0)

355513

การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้

3(3-0)

366513

ระเบียบวิธีวิจัย

3(3-0)

355599

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

355514

ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3(0-6)

355599

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

355xxx

วิชาเฉพาะเลือก

3 หน่วยกิต

355599

วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต