Make your own free website on Tripod.com

ผลงานปรัชญาเก่า ๆ ที่เคยทำส่งอาจารย์สมัยเรียน ป.ตรี

     งานปรัชญานี้ เป็นของ
          1. พระมหาสมเด็จ ฐานวุฑฺโฒ (ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
          2. พระมหาฤกษ์ชัย กลางพนม (ปัจจุบันท่านกำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ)
          3. พระมหาทองพูน เสือเขียว ท่านไม่ได้เรียนปรัชญา แต่ท่านได้ฝากผลงานเอาไว้นิดหน่อย จึงอยาก จะเผยแพร่งานของท่านด้วย (ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนาอยู่ที่มหาิวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก)
กระผมได้ทำการรวบรวมเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้า ศึกษา และสำหรับการเตรียมสอบครับ

เชิญดาวน์โหลดได้แล้วครับ