Make your own free website on Tripod.com

โครงการบวชเนกขัมมะเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กำหนดการ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗
    
๑๕.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนนุ่งชุดขาว ลงทะเบียน และจัดแจงที่พัก
      ๑๘.๐๐ น.     พุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ และรับฟังโอวาทจากพระโสภณรัตนาภรณ์
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗
    
๐๔.๓๐     ตื่นขึ้นทำความเพียร
      ๐๕.๐๐     ทำวัตรเช้า
      ๐๖.๐๐      นั่งกรรมฐาน ฟังธรรมะรับอรุณ
      ๐๗.๐๐     ร่วมกิจกรรมภาคเช้าของวัดศรีรัตนาราม ทำบุญบนศาลาการเปรียญ
      ๐๘.๐๐     รับประทานอาหารเช้า
      ๐๙.๓๐     ปฏิบัติธรรม
      ๑๑.๐๐     รับประทานอาหารกลางวัน
      ๑๒.๐๐     พักผ่อน
      ๑๓.๐๐     ฟังธรรมบรรยายช่วงบ่าย และกิจกรรมต่าง ๆ
      ๑๖.๐๐      พักผ่อน
      ๑๗.๐๐     สรงน้ำ
      ๑๘.๐๐     ทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ
      ๑๙.๐๐     ฟังธรรมบรรยาย
      ๒๐.๐๐     เวียนเทียนรอบอุโบสถ
      ๒๑.๐๐     ทำวัตรค่ำพร้อมพระสงฆ์สามเณรในอุโบสถ
      ๒๒.๐๐     พักผ่อน
๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
    
๐๔.๓๐     ตื่นขึ้นทำความเพียร
      ๐๕.๐๐     ทำวัตรเช้า
      ๐๖.๐๐      นั่งกรรมฐาน ฟังธรรมะรับอรุณ
      ๐๖.๓๐      ทำพิธีลาสิกขา