Make your own free website on Tripod.com

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (เก่า)

๑. ชื่อโครงการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ครบรอบ 72 พรรษา
๒. ประธานโครงการ พระโสภณรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รองประธานโครงการ พระปลัดณัฐวิทย์ รตินธโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
เลขานุการโครงการ พระมหาสมเด็จ ฐานวุฑโฒ
๓. หลักการและเหตุผล
ในช่วงเวลาปิดภาคเรียนของเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยม เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมศึกษา หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ซึ่งโอกาสในการศึกษาธรรมะและโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดพระศาสนามีน้อยมาก เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับต้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
การเอาเด็กนักเรียนมาเข้าบรรพชาจะเป็นทางเลือกที่ดียิ่งในยุคนี้ อันจะเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยและสานนโยบาย ของสำนักพระพุทธศาสนาที่อยากจะเห็นประชาชนคนไทยรักษาศีลกันถ้วนหน้า ซึ่งแทนที่จะนำพาเยาวชนให้รักษาศีล ๕ โดยการให้สมาทานศีลแล้วปล่อยกลับบ้าน แต่ในการบรรพชาจะไม่เป็นเช่นนั้น จะมีการดูแลให้รักษาศีล ๑๐ พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตนักบวช ได้ศึกษาพุทธประวัติอันเป็นวิถีที่เต็มไปด้วยความเสียสละ ได้ศึกษาพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนที่มุ่งให้ทุกคนเป็นมิตรที่ดี มีเมตตาต่อกัน ได้ศึกษาศาสนพิธีอันเป็นหลักปฏิบัติของชาว
พุทธที่ดีงาม อาศัยความที่เยาวชนมีเวลาว่างในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการสูญเสียมากที่สุดของทุกปีตามสถิติที่มี การบาดเจ็บล้มตายปีละประมาณ ๔๐,๐๐๐ ราย และเป็นการป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดมืนเมาทั้งปวงอย่างใกล้ชิด
ตลอด ๑๕ วัน.

๔. วัตถุประสงค์ของการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
. เพื่อปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสัมมาทิฏฐิอย่างมั่นคงให้แก่เยาวชน
. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
. เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
๕. เป้าหมาย
. เด็กเยาวชนทั่วไปที่มีความพร้อมในการบรรพชา
. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ไม่เกิน ๒๐ ปี
. รับจำนวนไม่เกิน ๗๓ คน
๖. สถานที่ดำเนินโครงการ
. ศาลาการเปรียญ วัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (สถานที่อบรม)
. ศาลารับรอง (ศาลาธมมกาโม) (สถานที่จำวัด)
๗. การดำเนินการก่อนถึงวันงาน
. ประชุมวัด,บ้าน,โรงเรียน ปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินการโดยรวม
. แต่งตั้งแผนกต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมในทุกด้าน
- แผนกอบรม (ธรรมะ, กรรมฐาน, สอนพุทธธรรม)
- แผนกพี่เลี้ยงสามเณร
- แผนกพยาบาล
- แผนกประชาสัมพันธ์
- แผนกสถานที่
- แผนกอาหาร-น้ำปานะ
- ฝ่ายปกครอง
- แผนกบัญชี การเงิน
. ประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันงาน
. เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าบรรพชา
. หาเจ้าภาพบรรพชาสามเณร
. หาเจ้าภาพน้ำปานะตลอดทั้งงาน ๓๐ มื้อ
๘. ระยะเวลาดำเนินการ
. เสนอโครงการ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
. ประชุมวัด,บ้าน,โรงเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ
. ประชาสัมพันธ์งาน ขึ้นป้าย ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗
. รับสมัครเยาวชนที่จะเข้าบรรพชา ๑ กุมภาพันธ์-๓๐ มีนาคม ๒๕๔๗
. ซักซ้อมเยาวชนที่จะเข้าบรรพชา ๒ เมษายน ๒๕๔๗
. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๗
. ดำเนินการอบรมตั้งแต่ ๓-๑๗ เมษายน ๒๕๔๗
ตารางการดำเนินงาน
รายการดำเนินการ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
ประชาสัมพันธ์ (ป้าย, วิทยุ, หอกระจายข่าว)
รับสมัครเยาวชนเข้าบรรพชา
ดำเนินการอบรม

๙. งบประมาณรายจ่าย
. ติดต่อประสานงาน ๒,๐๐๐ บาท
. เอกสารประกอบการฝึกอบรม ๒,๐๐๐ บาท
. ประชาสัมพันธ์ ๕,๐๐๐ บาท
. เสริมน้ำปานะ ๒,๐๐๐ บาท
. เสริมอาหาร ๓,๐๐๐ บาท
. เตรียมการและสถานที่ ๕,๐๐๐ บาท
. ค่าน้ำค่าไฟวัด ๕,๐๐๐ บาท
. หนังสือสวดมนต์ จัดทำ ๕๐๐ เล่ม ๖,๐๐๐ บาท
. รักษาพยาบาล ๕,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ บาท
๑๐. งบประมาณดำเนินการ
. เจ้าภาพที่จะบรรพชาสามเณร รูปละ ๕๐๐ บาท
. จากผู้ร่วมบริจาค ศรัทธาสาธุชนทั่วไป
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
. เยาวชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสัมมาทิฏฐิอย่างมั่นคง
. เยาวชนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
. เยาวชนมีความเข้าใจในพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาดีมากขึ้น
๑๒. ติดต่อประสานงาน รับใบสมัคร
. พระโสภณรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
. พระปลัดณัฐวิทย์ รตินธโร รองเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม โทร. (๐๕๕) ๒๖๑๖๒๘,
๐๑-๖๐๕๖๖๑๙
. พระมหาสมเด็จ ฐานวุฑโฒ เลขานุการโครงการ โทร. ๐๖-๖๗๑๒๑๐๖
. อาจารย์ประยูร แถวสามารถ ฝ่ายติดต่อประสานงาน ๐๑-๕๙๖๘๒๓๐

กิจกรรมประจำวัน
เวลา รายการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ หมายเหตุ
๐๔.๓๐ ตื่นขึ้นทำความเพียร
๐๕.๐๐ ทำวัตรเช้า
๐๕.๔๕ เตรียมออกบิณฑบาต
๐๖.๐๐ ออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านในเขตบริการ ต.ท่าทอง ๑๑ หมู่บ้าน มีพระพี่เลี้ยงนำ
๐๘.๐๐ ฉันภัตตาหารเช้า
๐๙.๓๐ ท่องบทสวดมนต์ที่ควรท่องและควรจำ
๑๑.๐๐ ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ พักผ่อน
๑๓.๐๐ เรียนพุทธประวัติ ธรรมะ ศาสนพิธี
๑๖.๐๐ พักผ่อน
๑๗.๐๐ สรงน้ำ
๑๘.๐๐ ทำวัตรเย็น, นั่งสมาธิ
๑๙.๐๐ กิจกรรมเบา ๆ
๒๐.๐๐ รับฟังวิทยาการความรู้,ธรรมะ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ
๒๑.๐๐ ดูสารคดีธรรม พุทธประวัติ หรืออื่นๆ
๒๒.๐๐ จำวัตร